۳ دی ۱۴۰۲

Team Blind

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها فارس  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Team Blind […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای […]
۳ دی ۱۴۰۲

Devils genius

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها تهران  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Devils Genius […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای […]
۳ دی ۱۴۰۲

Team Rocks

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها تهران  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Team Rocks […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای […]
۳ دی ۱۴۰۲

Storm

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها اردبیل  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Storm […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای فصل […]
۳ دی ۱۴۰۲

Team Rally

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها تهران  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Team Rally […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای […]
۳ دی ۱۴۰۲

Virgol

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها تهران  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Virgol […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای فصل […]
۳ دی ۱۴۰۲

Shad Gun

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها قم  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Shad Gun […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای […]
۳ دی ۱۴۰۲

ECG

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها تهران  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم ECG […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای فصل […]
۳ دی ۱۴۰۲

Palladium

Facebook-f Twitter Youtube Telegram-plane Instagram Twitch رشته: PC  پلتفرم‌ها یزد  استان فارسی  زبان مختصری درباره‌ی تیم Palladium […] دستاوردها (Achievements): پاییز ۱۴۰۲ زمستان ۱۴۰۲ برای فصل […]